Regulamin

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Hurtownia internetowa jest dostępna pod adresem: www.lamur.com.pl
 2. Regulamin hurtowni internetowej lamur.com.pl jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia umowy ze sprzedawcą kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin.
 4. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji kupującego stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl
 7. Wszystkie produkty oferowane w hurtowni LAMUR są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia kupującemu produktów bez wad.
 9. Przedmiotem działalności hurtowni LAMUR jest hurtowa sprzedaż biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy.
 10. Sprzedawca oświadcza, że wybrane kamienie szlachetne posiadają certyfikat jednego z dwóch najbardziej cenionych, niezależnych instytutów gemmologicznych na świecie - IGI lub GIA.
 11. Ceny podane na stronie hurtowni www.lamur.com.pl wyrażone są w cenach netto w złotych polskich do których należy również doliczyć podatek VAT.
 12. Kupujący może składać zamówienia w hurtowni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu(przez internet) poprzez stronę internetową www.lamur.com.pl.
 13. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez kupującego powoduje ponoszenie przez kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 16. Przedsiębiorca/klient w sytuacji sporu ze sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  a) mediacje

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy;
 2. STRONA - stroną umowy jest kupujący lub sprzedawca; w przypadku pojęcia strony – rozumie się kupującego oraz sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta na odległość przez strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI - określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. UMOWA - umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch stron; zawarta podczas osobistego odbioru w sklepie, wskutek rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 6. REZERWACJA - każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez kupującego poprzez dostępne kanały komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym;
 7. HURTOWNIA - sklep internetowy dla podmiotów gospodarczych dostępny pod adresem: www.lamur.com.pl
 8. SPRZEDAWCA -Infos Daniel Ptak z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 16, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 9910011324, REGON: 532374585; adres poczty elektronicznej: hurt@lamur.pl, numer telefonu kontaktowego: 570 080 080 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
 9. KLIENT – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca produkty jubilerskie za pośrednictwem hurtowni(sklepu internetowego), dostępnego pod adresem www.lamur.com.pl;
 10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabywająca produkty jubilerskie za pośrednictwem hurtowni(sklepu internetowego)dostępnego po adresem lamur.com.pl
 11. KUPUJĄCY – klient oraz przedsiębiorca łącznie;
 12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.lamur.com.pl oraz korzystająca z subskrypcji newslettera; zamówienie - złożone przez kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego lamur.com.pl
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym LAMUR oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w hurtowni(sklepie internetowym) LAMUR;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a kupującym za pośrednictwem hurtowni(sklepu internetowego) lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – hurtownia stacjonarna;
 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem hurtowni (sklepu internetowego) LAMUR;
 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub paragon, w zależności od wyboru kupującego;
 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez kupującego produkt;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym; świadczenie usługi newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym lamur.com.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) nazwę firmy
  b) NIP firmy
  c) adres firmy
  d) imię i nazwisko
  e) adres e-mail
  f) telefon
  e) ustanowić własne hasło
 4. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy rejestracji.
 5. Po wypełnieniu przez użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto użytkownika.
 6. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 7. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym sklepu.
 8. Po wypełnieniu przez użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
 9. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w dziale V Sposób Płatności
 10. Opcjonalnie klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.lamur.com.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez kupującego.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w hurtowni LAMUR. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem infolinii.
 6. Dodatkowo przy składaniu zamówienia kupujący może skorzystać z rabatów przyznawanych przez hurtownię LAMUR.
 7. W celu złożenia zamówienia kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez sprzedawcę umowy.
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy towaru lub odebrać zamówiony towar w siedzibie naszej hurtowni.
 12. Podczas przeglądania „Koszyka” kupujący otrzymuje informację o przedmiotach znajdujących się w koszyku
 13. Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie sklepu. Sklep, w przypadku takiej sytuacji po uprzedniej zgodzie klienta może zaproponować klientowi kamień, nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, może bez żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze sklepem.
 14. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się kupującego o kontakt ze sklepem.
 15. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 16. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 77 500 00 22 lub e-mailem, pod adresem hurt@lamur.pl
 17. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 18. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 77 500 00 22 (w dni robocze w godzinach 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 9.00 - 15.00).
 19. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego lamur.com.pl jest dzień odbioru przesyłki przez kupującego. W przypadku umowy zawartej w sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej rezerwacji produktu z wykorzystaniem sklepu internetowego, dniem zawarcia i dniem wykonania umowy jest dzień odbioru przez kupującego produktu w sklepie stacjonarnym.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami netto do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  a) przelewem online (BNP Paribas, Alior Bank, Bank BPS, Bank Millenium, Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, Boś Bank, Citi Bank Handlowy S.A., Credit Agricole, Euro Bank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, PKO Bank Polski S.A., mBank, Nest Bank, Net - bank Express, Noble Bank, Pay Way Toyota Bank, PBS Bank, PeoPay, Invest-Bank S.A., Płacę z Planet, Santander Bank Polska, SGB, T-mobile Usługi Bankowe, Volkswagen Bank, Bon towarowy, Karta Podarunkowa)
  b) BLIK
  c) przelew tradycyjny na rachunek bankowy hurtowni LAMUR, mBank 10 1140 2004 0000 3702 8008 2587, LAMUR Hurtownia Biżuterii ul. Reymonta 16, 45-066 Opole
  d) płatność przy odbiorze
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. W przypadku realizacji zamówienia o wartości przekraczającej 1000 zł brutto kupującemu przysługuje darmowa dostawa.
 6. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2 brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez kupującego ponownego zamówienia tego samego produktu.
 7. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.
 8. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez kupującego o w zamówieniu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub na życzenie klienta paragon.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą:
  a) firmy kurierskiej DPD Poland (dostawa w terminie 1 - 2 dni robocze po dniu nadania paczki). W przypadku nie zastania kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla kupującego, punktu odbioru paczek firmy DPD Poland.
  b) paczkomatów INPOST dostawa w terminie 1 - 3 dni robocze po dniu nadania paczki )
  c) Poczty Polskiej - przesyłki krajowe (dostawa w terminie 2 - 4 dni robocze po dniu nadania paczki)
  d) Poczta Polska Pocztex Kurier 48 (dostawa w terminie 2 - 4 dni robocze po dniu nadania paczki)
  e) Poczta Polska dla przesyłek zagranicznych do następujących krajów: Białoruś, Cypr, Norwegia, Rosja, Ukraina. Koszt przesyłki według indywidualnych ustaleń między klientem a sklepem
  d) firmy kurierskiej DPD Classic - w przypadku przesyłek zagranicznych do następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy (dostawa w terminie do 7 dni roboczych po dniu nadania paczki)
  e) do krajów poza europejskich (tj. Australia, Brazylia, Hong Kong, Izrael, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone) według indywidualnych ustaleń między klientem a sklepem
 4. Przy zamówieniach od 1000 zł brutto wysyłka kurierem DPD gratis. Czas dostawy w terminie do 2 dni roboczych po dniu nadania paczki.
 5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską DPD Classic oraz Pocztę Polską. Koszty wysyłki za granicę pokrywa kupujący.
 6. Przesyłki krajowe nadawane firmą kurierską DPD Poland, powinny dotrzeć do kupującego w terminie 1 - 2 dni robocze po dniu nadania paczki. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej DPD Classic powinny dotrzeć do kupującego w terminie do 7 dni roboczych po dniu nadania paczki.
 7. Przesyłki nadawane za pośrednictwem paczkomatów INPOST, powinny dotrzeć do kupującego w terminie 1 - 3 dni robocze po dniu nadania paczki.
 8. Przesyłki krajowe nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej, powinny dotrzeć do kupującego w terminie 2 - 4 dni roboczych po dniu nadania paczki.
 9. Przesyłki międzynarodowe nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej, powinny dotrzeć do kupującego w terminie do 10 dni roboczych po dniu nadania paczki.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia
 11. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 12. Sprzedawca mając na uwadze komfort klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby klient był usatysfakcjonowany.
 13. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich produktów oferowanych w naszym sklepie jest wskazany w punkcie 3 rozdziału IV Realizacja dostawy i dotyczy wysyłek międzynarodowych oraz realizowanych na terenie Polski.
 14. Zaleca się, aby konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby kupujący skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z hurtownią LAMUR telefonicznie: 570 080 080 bądź na adres e-mail: hurt@lamur.pl
 15. Kupujący który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się z hurtownią LAMUR telefonicznie:570 080 080 bądź na adres e-mail: hurt@lamur.pl

VII REKLAMACJE - RĘKOJMIA

 1. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy kupującemu, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy kupującemu.
 3. Roszczenie kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 6. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
  a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję kupującego;
  c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze sprzedawcą
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 9. W przypadku umowy z kupującym, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na kupującym.
 10. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  d) żądać usunięcia wady
 11. Kupujący, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący, obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę kupujący, jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z umową.
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia kupującego. W przeciwnym razie uważa się, że sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku żądania kupującego, określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 17. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego, jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby kupującego, inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego, jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów.
 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący, może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę, kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. Sprzedawca poinformuję kupującego o sposobie rozparzenia reklamacji drogą listowną. Chyba, że kupujący poprosi sprzedającego o inną formę udzielenia informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu regulaminu kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących kupującemu z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 31. Adresem reklamacyjnym jest: LAMUR Hurtownia Biżuterii ul. Reymonta 16, 45-066 Opole

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego lamur.com.pl są objęte gwarancją producenta/sprzedawcy. Producent jak i sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta

IX WYMIANA

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 7 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
 3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do kupującego na jego koszt.
 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu internetowego lamur.com.pl.

 

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lamur.com.pl następujące usługi elektroniczne:
  a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym;
  b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz;
  c) newsletter.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez usługobiorcę.
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.lamur.com.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: hurt@lamur.pl lub pisemnie na adres: LAMUR Hurtownia Biżuterii, ul. Reymonta 16, 45-066 Opole. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@lamur.pl lub pisemnie na adres: LAMUR Hurtownia Biżuterii, ul. Reymonta 16, 45-066 Opole.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 10. Na drodze porozumienia stron, usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie prze-widywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego po-stanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  a) telefon: 570 080 080
  b) e-mail: hurt@lamur.pl
  c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.lamur.com.pl/kontakt
  d) pisemnie na adres: LAMUR Hurtownia Biżuterii, ul. Reymonta 16, 45-066 Opole
 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego lamur.com.pl
 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 7. Nazwa hurtowni (sklepu internetowego) LAMUR Hurtownia Biżuterii, adres pod którym jest dostępny: www.lamur.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel